[Csaladtortenet] Még Patócsok

Sztrányai György sztranyai at vnet.hu
2004. Már. 30., K, 13:15:23 CEST


Kedveks Erzsi!
Olyan nagy volt már az előző anyag, hogy inkább egy újabb levélben küldöm a második CD-n található anyagot: 
1905-2 sz.
Dr. Petri Mór. Szilágy vármegye monografiája. V. és VI. kötet. Budapest, Franklin-Társulat nyomdája. 1904. Nagy 8-r. 868 és 840 oldal.
A tárgyalt családok jó része teljesen hiányzik forrásmunkáinkból, viszont az ismeretesekről igen sok uj, eddig sehol sem közlött adatot kapunk. A hol módjában volt, szerző a teljes genealogiát összeállitja, gondot fordit a birtokok részletes meghatározására, adománylevelek, kihirdetések, nemesi bizonyságlevelek keltét pontosan feljegyzi, csupán a czimereket hanyagolja el, a mi annál sajnálandóbb, mert a megyei levéltárban XVIII-XIX. századi czimeres pecsétek nagy számban találhatók. Az is megtörténik, hogy szerző a megyében tisztségeket viselt család czimerét - Nagy Iván után irja le, holott a zilahi levéltárban a család több tagjának czimeres pecsétjét volt alkalma látni.
Azok kedvéért, a kiknek nincs módjukban Petri Mór nagy munkáját megszerezni, ide igtatjuk a két utolsó kötetben tárgyalt családok névlajstromát.....Patai, Pataki, Patkós, Pató, Patócsi, Paulovics, Pazoni, Páczai, Páczek, .....
1909-1.sz.
A HOMORÓDSZENTANPÁLI KORNIS-CSALÁD. Dr. Vass Miklós cikkéből.
....Kornis Ferencz volt a Homoródszentpáli Kornis-család utolsó férfi tagja. Erőszakos, perlekedő ember, a kinek sok kellemetlensége volt. Különösen a bünösökért szeretett közbelépni, hogy azután azok jobbágyaivá lehessenek. Mindamellett családjának fénye és különösen Bethlen Gáborral való rokonsága, meglehetős szerepet biztositottak neki a közéletben.
1614. Udvarhelyszék főkirálybirója lett és az maradt haláláig.* 1614-ben Bethlen Gábor bizonyos dolgok elintézésére Telegdy Mártonnal Segesvárra küldi.* 1621. május 16-án Bethlen Gábor zálogba adta neki az udvarhelyi <Csonka> várat,* melyet annyira renováltatott, hogy halála után a fejedelem özvegyének és gyerekeinek szabad lakást adhatott a várban.* Mikor sógora Péchy Simon fogságba jutott 1621. sokat fáradozott a kiszabaditásában.
Meghalt 1625. április 7. előtt.*....
...Neje volt Kápolnai Bornemissza Judit, a Boldizsár és Patócsi Anna leánya, a ki előbb Haller Gábor neje volt és csak annak 1608-ban történt halála után lett a Kornis Ferencz felesége; férjét jóval túlélte; 1636-ban hal meg.*
Egy fia volt Samu, a ki csecsemőkorában halt el és két leánya, Margit, a ki 1627-ben és Borbála, a ki 1632- vagy 1633-ban ment férjhez; amaz Rhédey Jánoshoz, ez Paczolaj Péterhez.* Borbála apja halálakor még gyermek volt; anyja a szombatos vallásban nevelte, a miért I. Rákóczy György 1638. pörbe fogta és összes javai elvesztésére itélte.*....
A Homoródszentpáli Kornis-család nemzedékrende. (1486-1654.)
I. Gergely 1486, 87; I. Miklós 1523, 25, ? 1529; II. Miklós 1534, 35, 38, 40, 45, 48, 51, 56 udvarhelyszéki főkapitány és főkirálybiró, fejedelmi tanácsos ~ Bikli Bora (?); János és Harinai Farkas Margit leánya; I. Mihály 1554, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 71, 74, 76, 77, 79, 81, ? 1582 a székely sókamara főtiszttartója ~ 1. Barcsai Borbála, ? 1554 Boldizsár leánya ~ 2. Drakulya Borbála, László és  Anna leánya ~ 3. Erdélyi Sára; I.Ferencz ? 1560; I. Farkas 1566, 67, 71, 75, 76, 77, 84, 87, 91, 92, 95, 98, 99, ? 1600 udvarhelyszéki főkirálybiró ~ 1. Dersi Petky Katalin* (?), János leánya ~ 2. Bethleni Bethlen Krisztina, Gergely és Kállói Leukős Anna leánya; Margit ~ 1. Galambfalvi Kaczai Tamás* ~ 2. Bogáthy Boldizsár*; Ilona ? 1592 ~ Oltszemi Mikó Ferencz, János fia; Katalin ~ Szárhegyi Lázár István, István és Bogáthy N. leánya*; I. György 1587, 88, 91, 92, 93, ? 1594 vagy 95 Páduában; III. Miklós 1591, 92, 93, 1601, ? 1603; János 1601, ? 1603; II. Mihály 1591, 93, 1600, 01, ? 1603; II. Gergely 1601, ? 1603; II. Ferencz 1601, 03, 05, 84, 16, 21, ? 1625 udvarhelyszéki főkirálybiró ~ Kápolnai Bornemissza Judit, ? 1636, Boldizsár és Patócsi Anna leánya, kinek első férje Haller Gábor volt; II. Farkas 1601; II.György 1601; Anna ? 1603 ~ 1. Vargyasi Dániel Péter (?) ~ 2. Simonfalvi Székely Mózes, János fia; Katalin ? 1637 ~ Dersi Petky János, Mihály és Daár Margit fia; Borbála ? 1603, ~Zalasdy Miklós; Judit ? 1621 ~ Szenterzsébeti Péchy Simon, kinek 2. neje Barabási Katalin; Margit ? ~ Kisrédei Rhédey János, ? 1654, Pál és Suta Anna fia; Sámuel ?; Borbála ~ Szentbenedeki Paczalay Péter, ? 1639, Kristóf és Horváth Kata v. Veres Anna fia.
1904-4.sz.
Pótlások. ZARÁNDY A. GÁSPÁR cikkéből
...6. Pelsőczi Bebek Anna (1563.), Pelsőczi Bebek Györgynek (? 1567.) és Patócsy Zsófiának (? 1583.) a leánya.
Adalék a Nagyréti Darvas család genealogiájához.BAy ILONA cikkéből.
A Darvas család neve Abauj-Torna vármegye területén a XVI. század közepe táján emlittetik, noha a család Nógrád vármegyében otthonos. A bércz ormán fekvő Szádvár hatalmas ura, - kinek, mellesleg szólva, tizenhat vára volt - Bebek György a Habsburgoktól Szapolyai Jánoshoz pártolván át, 1567-ben Schwendi Lázár császári tábornok a Szádvárába huzódott Bebek Györgynét Patótsi Zsófiát haddal támadta meg, mely alkalommal Sebekék több hivével együtt Darvas Pál is Szádvárában vonta meg magát.* ....
1910-4.sz.
CZIMERES NEMESLEVELEK MÁRAMAROS VÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN.
A vármegye levéltárában 38 eredeti és 20 másolat, összesen 58 nemeslevél őriztetik és pedig Zsigmond királytól 1, II. János választott királytól 1, Rudolf királytól 1, Báthory Zsigmond fejedelemtől 3, Báthory Andrástól 1, Bocskay Istvántól 1, Rákóczy Zsigmondtól 1, Báthory Gábortól 6, Bethlen Gábortól 5, IV. Ferdinánd királytól 2, II. Ferdinándtól 1, I. Rákóczy Györgytől 3, II. Rákóczy Györgytől a, Barcsay Ákostól 1, Kemény Jánostól 1, Apaffy Mihálytól 8, 1. Leopold királytól 12, IV. Károlytól 1, Mária Theréziától 3, I. Ferencz császártól 3 és V. Ferdinánd királytól 1 czimereslevél. Ezek közül kettővel Máramaros vármegye kap czimert, a többi 56-a1 pedig 113 család nemesitettik meg, illetve némelyike megerősíttetik régebbi nemességében. Három közülök birodalmi czimadományozás......1.   
41. Nagy (Técsöi) György és vele együtt Técsői Bo. acz Mihály, Kozák Sebestyén, Toldy Mihály, Palágyi András, Várally Gáspár, Ferencz Máté, Gyula Gáspár, Ferencz Imre, Ferencz Gáspár, Batháry István, Varga Mihály, Nykos János, János Mihály, Horváth István, Nagy Balázs, Horváth Boldizsár, Pettrecz János, Szay Menyhért, György Tamás, Thott Mihály, Szekeres András, Erdély Péter, Sóvágó János, Piros György, Pathóczy Boldizsár, Kelemen András, Berky János és Literati Bálint, - Szigeti Fekete Péter, Stéber András, Szeöleösy György, Pál és Gergely, Hattvany János, Fábián Mihály, Nagy János, Kováczy András, Székely János, Pongrácz György, Borbély Márton, Veres Tamás, Czehy István, Kósa Simon, Molnár János, Szigethy Imre és Simon, Czehy János, Nánásy Mihály, Borbély György, Kováczy András, Pongráczi János, Nagy Mihály, Leörincz István, Kozák János, Urbán Mihály és Herebe János, - Huszti Czirke István és János, Nagy Mihály, Ágoston János, Benczik István, Thekeházy János és Galczóczy György, - Viski Cata György, Literati Lőrincz és Demecz János, Hosszumezei Hajdu Miklós, Simon Demeter, Tolvay István és Gál András. Báthory Gábor fejedelemtől. Gyulafehérvár 1612 augusztus 1. Ki hirdettetett Szigeten 1612 augusztus 16.
<Scutum militare coelestini coloris, cujus fundum viridis cespes occupat, in quo duo integri leones, oribus hiantibus et linguis rubicundis exertis, corporibus erectis, posterioribus stare, anterioribus vero pedibus inter se columnam quandam, superne laureo serto insignitam, fortiter tenere visuntur. Supra scutum galea militaris, clausa est posita, duam corona, seu diadema regium, gemmis unionibusque pretiosis eleganter exornatum contegit, ex quo gryphus medius umbilicotenus emergit, alis expansis, rostro aperto, levo protenso, dextro autem pede vexillum rubei et albi coloris fortiter comprehensum tenere conspicitur. Ex cono autem galem tenić sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utrasque oras, seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant>. Eredeti. A cimerben ábrázolt oszlop vörösmárvány, a sisaktakarók jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.
42. Nemes alias Junlie János és Tódor (Kalinfalvi). Bethlen Gáhor fejedelemtől. Gyulafejérvár, 1628 jul. 23. Kihirdettetett Szigeten, 1628 október 24.
<Scutum militare coelestini coloris, in cujus campo, sive area, homo integer, equo quodarn subnigro insidere, armisque bellicis indutus, quasi hostem aggredere, manibusque hastam deauratam tenere visitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus decenter variegatum. Ex cono vero galeć tenić seu lemnisei variorum colorum hinc inde defluentes utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant>. Eredeti, a czimer helye üresen maradt.

Ezek szerint a névvariációt kiegészítheted még egy párral.......és kívánok jó rendezést ehhez a sok információhoz! De örülnék ennyi adatnak ebből az időből!!!!
Üdvözlettel    Ildi


--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: http://www.radixindex.com/pipermail/csaladtortenet_radixindex.com/attachments/20040330/a408265e/attachment.htm


További információk a(z) Csaladtortenet levelezőlistáról