Re: [Csaladtortenet] Medveczky, Patócs

Kovács Endréne keresone at freemail.hu
2004. Már. 30., K, 13:07:37 CEST


Kedves Ildi!

Tényleg bőséges adatokat kaptam, amit nagyon koszonok. Lesz mit 
olvasgatnom, törni a fejem, takogatnom. Nagyon köszönöm. Olyan jó 
érzés, hogy mindenkki ilyen segítőkész.
Üdvözlettel : ErzsiSztrányai György <sztranyai at vnet.hu> írta:

> Kerdves Erzsi!
> Próbáld meg átállítani a gépedet egyszerű szövegre. Ami nekünk 
érkezett
> abban nem "sapka" volt, hanem "and" jel. Tahát változott akkor is 
amikor
> visszaküldted.
> Hát akkor a Turulban találtak:
> 1883-1.sz.
> Losoncziak és Bánffyak nemzedékrendje/Nagy Iván cikkéből.
> Hogy ezen - nagy fáradtsággal és elfogulatlan igyekezettel 
szerkesztett -
> családfa teljes legyen: arról szó sem lehet. Magam is ösmerek még 
losonczi
> Bánffyakat, kiket a családfára elhelyezni nem lehetett, példáúl 
említem csak
> azon Bánffy Boldizsárt, kinek nejétől Patócsi Zsófiától öt férjhez ment
> leányát sorolja elő b. Apor Péter munkájában.* stb......III.tábla.......
> Hogy pedig e családfa hibátlan legyen, azt állítani még kevésbbé 
merném.
> Majd annak, ki a kihalt Losonczi családnak az országos levéltárban, 
a gróf
> Erdődyek galgóczi és a gróf Forgách család levéltáraikban található 
összes
> okmányain kívül még a losonczi Bánffyak összes okleveleit is
> felhasználhatja, sikerülhet egy, kétségtelenűl hiteles családfával a
> stemmatographiai irodalmat megörvendeztetni. Óhajtom, hogy ez 
mielőbb
> bekövetkezzék.
> 1883-3.sz.
> A kisasszonyfalvi Istvánffyak.Nagy Iván cikkéből
> Az 1517-ben osztozott négy Istvánffy testvérről beszéljünk 
egyenként a
> következőkben.
> II. János kir. udvarnok volt. A családi birtoklevelekben mint élő 
előfordúl
> 1520, 1523-ban. Elesett Mohácsnál 1526-ban.* Neje mesztegnyői 
Szerecsen
> (Zerechen) Lajosnak bakonyai Horváth Klárától született leánya 
Szerecsen
> Katalin volt. Ettől egy fia II. István, és három leánya maradt: úgymint
> Borbála Eőssy Boldizsárné, utóbb 1560. már özvegy. Katalin előbb 
Zokoli
> Istvánné, ennek halála után Horváth Mihályné 1560. és Magdolna 
1560-ban
> Lónyay Péterné. Az említett fiú testvér II. István szintén a hadi 
pályán
> szolgált és szerencsétlen volt. Valami okért Nádasdi Tamás 
ellensége lévén,
> ez útközben Jókánál meglepte és a Dunába fojtatta 1542-ben.* 
Hatalmas
> rokonai hiába keresték a megtorlást, nem boldogultak. Így ez ág 
kihalt. Nem
> érdektelen azonban, megjegyezni, hogy II. János házassága által a 
homonnai
> Drugeth, kápolnai Bornemisza, kecskeméthi Patócsi akkor már 
hatalmas
> családokkal sógorosodott.
> 1900-1 sz. A BÁTHORYAK CSALÁDI TÖRTÉNETÉHEZ.(Egy genealogiai 
táblával.)Dr.
> Wertner Mór cikkéből.
> B. öregebb vagy somlyai ág.....
> István.
> Az előbbinek fivére, derék katona. Midőn a császár 1577-ben az 
erdélyieknek
> megparancsolta, hogy Pétert, az Ivántól elüzött moldvai vajdát
> visszahelyezzék, István lett a háromszéki csapatok vezére és 
fényesen
> teljesitette feladatát.* 1594-ben Ecsedre, onnan Lengyelországba 
menekült,
> hogy Boldizsár összeesküvésébe bele ne keverjék. 1599 február 8-
ikán
> krasznai örökös főispánnak nevezi magát.* A nagyszebeni csata után
> Gyulafehérvárról Szilágy-Somlyóra futott, a hol Básta serege által 
ostrom
> alá vétetvén, feladta a várral Husztot és Szamosujvárt is, meghódolt 
a
> császárnak, de nemsokára azután megint Lengyelországba 
menekült. 1600-ban
> visszatért Somlyóra. Meghalt mint váradi kapitány 1601 február 24-
ikén.
> Kétszer nősült. Első neje Ákos nb. Pelsőczi Bebek György (? 1567) és
> Eperjesi Patócsi Zsófia (sz. 1533 ? 1583 szeptember 1-én) leánya 
Zsuzsanna,
> kivel 1580 János napja utáni vasárnapon kelt egybe.*
> 1883-2.sz.
> A magyar történelmi társulat
> ez évi sopronmegyei kirándulása nemcsak más tekintetben felelt 
meg a hozzá
> kötött várakozásnak, hanem a heraldikusnak és genealogusnak is 
bő anyagot
> nyújtott tanulmányokra. .........
> Genealógiai szempontból a sopronmegyei levéltárak közt alig van 
egy is, mely
> versenyezhetne a herczeg Esterházyak kismartoni levéltárával. 
Fasciculus
> számra vannak itt az Esterházy családon kívül az alsó-lindvai 
Bánffyakra,
> dobóruszkai Kornisokra stb. vonatkozó iratok a legrégibb kortól 
kezdve.
> E levéltár dúsgazdagságáról fogalmat adhat a következő 
összeállítás, mely
> betűrendben mindazokat a családokat tartalmazza, melyeknek 
iratait nagyobb
> számban őrzi a levéltár.
> Felsorolás...abc rendben  ......Paly, Pázmán, Panazi, Pathochy, Paky,
> Perbarth, Perényi, Petenházy, Petheő,
> 1890-4.sz.
> LIPTÓMEGYEI TÖRZSÖKÖS CSALÁDOK 1526. ÉVIG.
> V. Serefel leszármazói.
> 2. A pottornyai és csáthi Pottoynyay-család.*
> Fentebb említettük Kis Károly közbenjárását 1383-ik évben Erzsébet 
magyar
> királynénál az iránt, hogy Miklósnak, Sándor fiának a Benedek bán 
által
> Lajos király rendeletéből elkobzott temesmegyei birtokait visszaadja, 
a mely
> birtokok Miklós gyermekeit anyjuk utáni örökségi jogon illették. Az 
iránt
> azonban, ha lett e Kis Károly kérelmének foganatja semmi okiratos 
adatokkal
> nem birunk. Ámde hogy azt tényleg visszakapták, kiviláglik abból, 
hogy
> 1449-ik évi november 8-án* <sabbato proximo ante festum beati 
Martini
> episcopi et confessoris...> Nagy Simon és János, Tornallyai Miklós 
fiának
> Lászlónak fiai, <Symon magnus et Johannus filii quondam Ladislai, filij
> Nicolai Lipthai dicti de Tornallyan megjelenvén az egri káptalan előtt,
> kinyilatkoztatták, hogy Simon fiának, Tamásnak és Brigita leányának, 
továbbá
> Péter testvérüknek, nemkülönben nővérüknek, Margitnak, 
Szentkirályi Patolchy
> Jánosnénak és Klára nővérüknek Thizay Imrénének minden terheiket 
magukra
> vállalván: <onera et quelibet gravamina Thome filii et Brigide filie 
ipsius
> Simonys, Petri fratris ac nobilium dominarum Margarethe Johannis 
Patolchy
> dicti de Szentkirály et Clare vocatarum Emericy Thizay dicti demarito
> consortum sororum eorundem carnalium ...> a Temesmegyében levő 
Nagh-Saasd,
> Felse-Saasd, és Két-Saasd, továbbá a Borsa folyó mentén levő 
Belényes
> pusztájok felerészét Helembai Sándornak, László fiának és nejének,
> Borbálának ötven magyar arány forintért zálogba vetették: 
<medietatem
> possessionis eorum Nagh-Saasd, nec non possessionis Felse-Saasd, 
et
> Utrius-Saasd ac praedium Belényes nominatum penes fluvium Borsa 
in comitatu
> Temesiensi ...> Az itt említett Nagy Simon 1453-ban már nem élt, 
mert a most
> mondott évben annak özvegyét, Rozaliát, Tamás fiát, Brigitta és 
Dorottya
> leányait a <Vamus>-i szigorú rendű ferenczesek guardiánja, Beczeni 
Mihály
> 1453-ban máj. 14-én a confraterek közé fölveszi.*
> A pottornyai és csáthi Pottornyai-család leszármazási táblázata.
> Lőrincz, 1242.; Szerefel 1286.; Bogomér 1248. (Szentiványi, 
Szmrecsányi,
> Baán család.); András 1286. (Pongrácz család.); I. Miklós, 1286-99.; I.
> Sándor, 1346. de Tornallya.; Pál 1346. de Zentpéter; II.Miklós 1376-
83.
> zárai várnagy (neje: Grencher Pál leánya, Klára).; I. István 1390.; I. 
simon
> de Pothornya 1401.; I. Kristóf, 1401.; I. Gergely 1376.; László 1376. 
liptói
> alispán 1426.; Anna 1376.; Egyed. 1386.; II.Sándor, 1386.; I. 
Sandrinus,
> 1473.; N. leány 1433.; III. Sándor 1426.; II. Gergely 1426.; Mihály 
1426.;
> II. nagy Simon 1449. (neje Kata).; János 1449.; II. Sandrinus Miklós 
de
> Tornallya 1473. de Char 1488.; III. Miklós 1474.; Dorottya 1453.; 
Péter
> 1449.; Tamás 1449 (neje Kazzay Kata).; Brigitta 1449.; Margit 1449.
> (Szentkirályai Patolchy Jánosné).; Klára 1449. (Thiray Imréné).; II. 
István
> 1514-30.; András 1514. (neje Radványi FErencz leánya, Sófia 1521.); 
Ferencz
> 1501-30. szepesi alispán.; Kristóf 1526.; András 1526.; Simon 1526.; 
Jeromos
> 1526.
> 1891-4.sz.
> A DÓCZYAK ARADBAN.*Dr. MÁRKI SÁNDOR.cikkéből
> .....Dóczy László........Mátyás király viszont utasította, hogy 
visszaadja a
> Jaksicsok jobbágyainak s az értök jótálló soklói nemeseknek javait, 
míg a
> temesi comes az ügyet meg nem vizsgálja.
> 1484-ben Nagy Jánostól 27 aranyon a görhei, Erdőhegyi Dorottyától 
60 aranyon
> a bekényi, Kölcsey Andrástól 8 aranyon a temesmegyei rábéi stb., 
Bekényi
> Lászlótól 14 aranyon a bekényi, Pathócsy Orsolyától 100 aranyon az 
apáczai
> és udvari részt vette zálogba.
> ........1500 óta Dóczy Ferencz állott uradalmai élén. Mint ilyen perelt -
> már ez évben - 3 zádorlaki jobbágya miatt Országh Lőrinczczel és 
gyakran
> tartózkodott Zádorlakon, honnan 1501-ben is utasította testvérét, 
Lászlót,
> mint járjon el némely pozsony-, mosony- és győrmegyei javak 
megosztásában.
> 1504-ben 1300 aranyon e testvérével, édes anyjával és Tarcsay 
Ferenczczel
> közösen vette meg özv. Pathócsy Bálintnétól az apáczai és udvari 
pusztát s
> együtt perelt (1505) Szentmártoni Szánthó Pállal a nadabi vízimalom
> lerontása miatt........
> 
> Azt hiszem ez egyenlőre elég ahhoz, hogy szédüljön a fejed! Ha az 
egész
> cikkeket akarod, akkor szólj, mert itt csak kivonatoltam az téged 
érdeklő
> részt.
> Jó munkát kivánva üdvözöllek    Ildi
> 
> 
> ----- Original Message -----
> From: "Kovács Endréne" <keresone at freemail.hu>
> To: "Sztrányai György" <sztranyai at vnet.hu>
> Sent: Tuesday, March 30, 2004 8:25 AM
> Subject: Re: [Csaladtortenet] Medveczky, Patócs
> 
> 
> Kedves Ildi!
> 
> Ez a sír kerdes szemomra teljesen erthetetlen. Sok veletlen van, de
> azert ennyi egyszerre.... Azonos nevu hazastars, Tudom, hogy sok
> esetben az Albert es a Bertalan nevet keverik. Nem tudom... Egyszer
> meg kellene neznem, de mikor?
> Nem tudom mi lehet az a ˇ. Most megprobalok teljesen ekezet nelkul
> irni, hatha akkor nem lesz benne.
> Patocs - Olvastam olyan nyelveszi allasfoglalast, hogy egy nev, csak
> kulonbozo alakokban jelent a szazadok soran. Oklevelekben olyat is
> olvastam, hogy biztosan azonos szemelyrol van szo, es meg is
> maskeppen irta az egyikben es maskeppen a masikban. Legtobbszor
> az 'i'-t kotojellel teszik hozza. Allitolag volt valahol Patocs-puszta, de
> hogy hol, azt meg nem sikerult kideritenem. Lehet, hogy igy kerult
> hozza az i. Mar 1380-ban megjelenik a patoch nev. Sot olyat is
> olvastam, amikor Patolcs-nak irta, majd Patoch-nak egy okleleveln
> belul ugyanazt a szemelyt. Valoszinu attol is fuggot, hogy hallotta,
> mennyire tudta leirni az, aki irta. De ezt Te is tudod. Szoval nagy a
> bizonytalansag a nev irasa korul, igy egyenlore minden ilyen nev
> erdekel. Egyszer majd csak osszeall.
> 
> Udvozlettel: Erzsi
> 
> 
> 
> 
> Sztrányai György <sztranyai at vnet.hu> írta:
> 
> > Kedves Erzsi!
> > - Ilyen jelenk jöttek, ahogy már megírtam: Megint jöttek jelek: pl ˇ.
> > Mi ez?
> > - Még nem próbáltunk digitális felvételt készíteni, bár beterveztük, 
de
> > valaki már  írta, hogy lehet!
> > - Szerintem a Hollossy Erzsi látott két azonos síradatot, de 
biztosan
> valami
> > tévedés
> > volt, azóta nem írt róla, mióta egyeztettük, hogy ki kicsoda a síron
> > jelezttek közül!
> > - A Turul 1, 2, nekünk is birtokunkban van. Patócs egyik variációban
> sincs
> > csak Pathochy, Patócsi, akiket én nem gondolok azonosnak!
> Tévedek?
> > Üdvözlettel    Ildi
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
További információk a(z) Csaladtortenet levelezőlistáról