Re: [Csaladtortenet] Medveczky, Patócs

Sztrányai György sztranyai at vnet.hu
2004. Már. 30., K, 11:08:25 CEST


Kerdves Erzsi!
Próbáld meg átállítani a gépedet egyszerű szövegre. Ami nekünk érkezett
abban nem "sapka" volt, hanem "and" jel. Tahát változott akkor is amikor
visszaküldted.
Hát akkor a Turulban találtak:
1883-1.sz.
Losoncziak és Bánffyak nemzedékrendje/Nagy Iván cikkéből.
Hogy ezen - nagy fáradtsággal és elfogulatlan igyekezettel szerkesztett -
családfa teljes legyen: arról szó sem lehet. Magam is ösmerek még losonczi
Bánffyakat, kiket a családfára elhelyezni nem lehetett, példáúl említem csak
azon Bánffy Boldizsárt, kinek nejétől Patócsi Zsófiától öt férjhez ment
leányát sorolja elő b. Apor Péter munkájában.* stb......III.tábla.......
Hogy pedig e családfa hibátlan legyen, azt állítani még kevésbbé merném.
Majd annak, ki a kihalt Losonczi családnak az országos levéltárban, a gróf
Erdődyek galgóczi és a gróf Forgách család levéltáraikban található összes
okmányain kívül még a losonczi Bánffyak összes okleveleit is
felhasználhatja, sikerülhet egy, kétségtelenűl hiteles családfával a
stemmatographiai irodalmat megörvendeztetni. Óhajtom, hogy ez mielőbb
bekövetkezzék.
1883-3.sz.
A kisasszonyfalvi Istvánffyak.Nagy Iván cikkéből
Az 1517-ben osztozott négy Istvánffy testvérről beszéljünk egyenként a
következőkben.
II. János kir. udvarnok volt. A családi birtoklevelekben mint élő előfordúl
1520, 1523-ban. Elesett Mohácsnál 1526-ban.* Neje mesztegnyői Szerecsen
(Zerechen) Lajosnak bakonyai Horváth Klárától született leánya Szerecsen
Katalin volt. Ettől egy fia II. István, és három leánya maradt: úgymint
Borbála Eőssy Boldizsárné, utóbb 1560. már özvegy. Katalin előbb Zokoli
Istvánné, ennek halála után Horváth Mihályné 1560. és Magdolna 1560-ban
Lónyay Péterné. Az említett fiú testvér II. István szintén a hadi pályán
szolgált és szerencsétlen volt. Valami okért Nádasdi Tamás ellensége lévén,
ez útközben Jókánál meglepte és a Dunába fojtatta 1542-ben.* Hatalmas
rokonai hiába keresték a megtorlást, nem boldogultak. Így ez ág kihalt. Nem
érdektelen azonban, megjegyezni, hogy II. János házassága által a homonnai
Drugeth, kápolnai Bornemisza, kecskeméthi Patócsi akkor már hatalmas
családokkal sógorosodott.
1900-1 sz. A BÁTHORYAK CSALÁDI TÖRTÉNETÉHEZ.(Egy genealogiai táblával.)Dr.
Wertner Mór cikkéből.
B. öregebb vagy somlyai ág.....
István.
Az előbbinek fivére, derék katona. Midőn a császár 1577-ben az erdélyieknek
megparancsolta, hogy Pétert, az Ivántól elüzött moldvai vajdát
visszahelyezzék, István lett a háromszéki csapatok vezére és fényesen
teljesitette feladatát.* 1594-ben Ecsedre, onnan Lengyelországba menekült,
hogy Boldizsár összeesküvésébe bele ne keverjék. 1599 február 8-ikán
krasznai örökös főispánnak nevezi magát.* A nagyszebeni csata után
Gyulafehérvárról Szilágy-Somlyóra futott, a hol Básta serege által ostrom
alá vétetvén, feladta a várral Husztot és Szamosujvárt is, meghódolt a
császárnak, de nemsokára azután megint Lengyelországba menekült. 1600-ban
visszatért Somlyóra. Meghalt mint váradi kapitány 1601 február 24-ikén.
Kétszer nősült. Első neje Ákos nb. Pelsőczi Bebek György (? 1567) és
Eperjesi Patócsi Zsófia (sz. 1533 ? 1583 szeptember 1-én) leánya Zsuzsanna,
kivel 1580 János napja utáni vasárnapon kelt egybe.*
1883-2.sz.
A magyar történelmi társulat
ez évi sopronmegyei kirándulása nemcsak más tekintetben felelt meg a hozzá
kötött várakozásnak, hanem a heraldikusnak és genealogusnak is bő anyagot
nyújtott tanulmányokra. .........
Genealógiai szempontból a sopronmegyei levéltárak közt alig van egy is, mely
versenyezhetne a herczeg Esterházyak kismartoni levéltárával. Fasciculus
számra vannak itt az Esterházy családon kívül az alsó-lindvai Bánffyakra,
dobóruszkai Kornisokra stb. vonatkozó iratok a legrégibb kortól kezdve.
E levéltár dúsgazdagságáról fogalmat adhat a következő összeállítás, mely
betűrendben mindazokat a családokat tartalmazza, melyeknek iratait nagyobb
számban őrzi a levéltár.
Felsorolás...abc rendben  ......Paly, Pázmán, Panazi, Pathochy, Paky,
Perbarth, Perényi, Petenházy, Petheő,
1890-4.sz.
LIPTÓMEGYEI TÖRZSÖKÖS CSALÁDOK 1526. ÉVIG.
V. Serefel leszármazói.
2. A pottornyai és csáthi Pottoynyay-család.*
Fentebb említettük Kis Károly közbenjárását 1383-ik évben Erzsébet magyar
királynénál az iránt, hogy Miklósnak, Sándor fiának a Benedek bán által
Lajos király rendeletéből elkobzott temesmegyei birtokait visszaadja, a mely
birtokok Miklós gyermekeit anyjuk utáni örökségi jogon illették. Az iránt
azonban, ha lett e Kis Károly kérelmének foganatja semmi okiratos adatokkal
nem birunk. Ámde hogy azt tényleg visszakapták, kiviláglik abból, hogy
1449-ik évi november 8-án* <sabbato proximo ante festum beati Martini
episcopi et confessoris...> Nagy Simon és János, Tornallyai Miklós fiának
Lászlónak fiai, <Symon magnus et Johannus filii quondam Ladislai, filij
Nicolai Lipthai dicti de Tornallyan megjelenvén az egri káptalan előtt,
kinyilatkoztatták, hogy Simon fiának, Tamásnak és Brigita leányának, továbbá
Péter testvérüknek, nemkülönben nővérüknek, Margitnak, Szentkirályi Patolchy
Jánosnénak és Klára nővérüknek Thizay Imrénének minden terheiket magukra
vállalván: <onera et quelibet gravamina Thome filii et Brigide filie ipsius
Simonys, Petri fratris ac nobilium dominarum Margarethe Johannis Patolchy
dicti de Szentkirály et Clare vocatarum Emericy Thizay dicti demarito
consortum sororum eorundem carnalium ...> a Temesmegyében levő Nagh-Saasd,
Felse-Saasd, és Két-Saasd, továbbá a Borsa folyó mentén levő Belényes
pusztájok felerészét Helembai Sándornak, László fiának és nejének,
Borbálának ötven magyar arány forintért zálogba vetették: <medietatem
possessionis eorum Nagh-Saasd, nec non possessionis Felse-Saasd, et
Utrius-Saasd ac praedium Belényes nominatum penes fluvium Borsa in comitatu
Temesiensi ...> Az itt említett Nagy Simon 1453-ban már nem élt, mert a most
mondott évben annak özvegyét, Rozaliát, Tamás fiát, Brigitta és Dorottya
leányait a <Vamus>-i szigorú rendű ferenczesek guardiánja, Beczeni Mihály
1453-ban máj. 14-én a confraterek közé fölveszi.*
A pottornyai és csáthi Pottornyai-család leszármazási táblázata.
Lőrincz, 1242.; Szerefel 1286.; Bogomér 1248. (Szentiványi, Szmrecsányi,
Baán család.); András 1286. (Pongrácz család.); I. Miklós, 1286-99.; I.
Sándor, 1346. de Tornallya.; Pál 1346. de Zentpéter; II.Miklós 1376-83.
zárai várnagy (neje: Grencher Pál leánya, Klára).; I. István 1390.; I. simon
de Pothornya 1401.; I. Kristóf, 1401.; I. Gergely 1376.; László 1376. liptói
alispán 1426.; Anna 1376.; Egyed. 1386.; II.Sándor, 1386.; I. Sandrinus,
1473.; N. leány 1433.; III. Sándor 1426.; II. Gergely 1426.; Mihály 1426.;
II. nagy Simon 1449. (neje Kata).; János 1449.; II. Sandrinus Miklós de
Tornallya 1473. de Char 1488.; III. Miklós 1474.; Dorottya 1453.; Péter
1449.; Tamás 1449 (neje Kazzay Kata).; Brigitta 1449.; Margit 1449.
(Szentkirályai Patolchy Jánosné).; Klára 1449. (Thiray Imréné).; II. István
1514-30.; András 1514. (neje Radványi FErencz leánya, Sófia 1521.); Ferencz
1501-30. szepesi alispán.; Kristóf 1526.; András 1526.; Simon 1526.; Jeromos
1526.
1891-4.sz.
A DÓCZYAK ARADBAN.*Dr. MÁRKI SÁNDOR.cikkéből
.....Dóczy László........Mátyás király viszont utasította, hogy visszaadja a
Jaksicsok jobbágyainak s az értök jótálló soklói nemeseknek javait, míg a
temesi comes az ügyet meg nem vizsgálja.
1484-ben Nagy Jánostól 27 aranyon a görhei, Erdőhegyi Dorottyától 60 aranyon
a bekényi, Kölcsey Andrástól 8 aranyon a temesmegyei rábéi stb., Bekényi
Lászlótól 14 aranyon a bekényi, Pathócsy Orsolyától 100 aranyon az apáczai
és udvari részt vette zálogba.
........1500 óta Dóczy Ferencz állott uradalmai élén. Mint ilyen perelt -
már ez évben - 3 zádorlaki jobbágya miatt Országh Lőrinczczel és gyakran
tartózkodott Zádorlakon, honnan 1501-ben is utasította testvérét, Lászlót,
mint járjon el némely pozsony-, mosony- és győrmegyei javak megosztásában.
1504-ben 1300 aranyon e testvérével, édes anyjával és Tarcsay Ferenczczel
közösen vette meg özv. Pathócsy Bálintnétól az apáczai és udvari pusztát s
együtt perelt (1505) Szentmártoni Szánthó Pállal a nadabi vízimalom
lerontása miatt........

Azt hiszem ez egyenlőre elég ahhoz, hogy szédüljön a fejed! Ha az egész
cikkeket akarod, akkor szólj, mert itt csak kivonatoltam az téged érdeklő
részt.
Jó munkát kivánva üdvözöllek    Ildi


----- Original Message -----
From: "Kovács Endréne" <keresone at freemail.hu>
To: "Sztrányai György" <sztranyai at vnet.hu>
Sent: Tuesday, March 30, 2004 8:25 AM
Subject: Re: [Csaladtortenet] Medveczky, Patócs


Kedves Ildi!

Ez a sír kerdes szemomra teljesen erthetetlen. Sok veletlen van, de
azert ennyi egyszerre.... Azonos nevu hazastars, Tudom, hogy sok
esetben az Albert es a Bertalan nevet keverik. Nem tudom... Egyszer
meg kellene neznem, de mikor?
Nem tudom mi lehet az a ˇ. Most megprobalok teljesen ekezet nelkul
irni, hatha akkor nem lesz benne.
Patocs - Olvastam olyan nyelveszi allasfoglalast, hogy egy nev, csak
kulonbozo alakokban jelent a szazadok soran. Oklevelekben olyat is
olvastam, hogy biztosan azonos szemelyrol van szo, es meg is
maskeppen irta az egyikben es maskeppen a masikban. Legtobbszor
az 'i'-t kotojellel teszik hozza. Allitolag volt valahol Patocs-puszta, de
hogy hol, azt meg nem sikerult kideritenem. Lehet, hogy igy kerult
hozza az i. Mar 1380-ban megjelenik a patoch nev. Sot olyat is
olvastam, amikor Patolcs-nak irta, majd Patoch-nak egy okleleveln
belul ugyanazt a szemelyt. Valoszinu attol is fuggot, hogy hallotta,
mennyire tudta leirni az, aki irta. De ezt Te is tudod. Szoval nagy a
bizonytalansag a nev irasa korul, igy egyenlore minden ilyen nev
erdekel. Egyszer majd csak osszeall.

Udvozlettel: Erzsi
Sztrányai György <sztranyai at vnet.hu> írta:

> Kedves Erzsi!
> - Ilyen jelenk jöttek, ahogy már megírtam: Megint jöttek jelek: pl ˇ.
> Mi ez?
> - Még nem próbáltunk digitális felvételt készíteni, bár beterveztük, de
> valaki már  írta, hogy lehet!
> - Szerintem a Hollossy Erzsi látott két azonos síradatot, de biztosan
valami
> tévedés
> volt, azóta nem írt róla, mióta egyeztettük, hogy ki kicsoda a síron
> jelezttek közül!
> - A Turul 1, 2, nekünk is birtokunkban van. Patócs egyik variációban
sincs
> csak Pathochy, Patócsi, akiket én nem gondolok azonosnak!
Tévedek?
> Üdvözlettel    Ildi
>
>
>
>
>
>
>


További információk a(z) Csaladtortenet levelezőlistáról